Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Star-Child

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Star-Child.
 • Coaching: de verdiepende coachingsessies die aangeboden worden door Star-Child.
 • Deelnemer of u: de persoon die gebruikt maakt (of gebruik wil gaan maken) van de Diensten van Star-Child.
 • Diensten: alle door Star-Child aangeboden diensten, waaronder (Yoga) groepslessen en Coaching.
 • Inschrijfformulier: het (digitale) inschrijfformulier.
 • Star-Child: de eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66918650. Het bezoekadres van Star-Child is: Studio House of Zen,  Provincialeweg 74B, 5503 HJ Veldhoven.
 • Website: de website: https://star-child.nl/.
 • Yoga: de door Star-Child aangeboden yoga lessen en workshops.
 1. Toepasselijkheid en wijzigingen
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die worden aangeboden door Star-Child.
 • Star-Child kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Star-Child zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aan u kenbaar maken.
 1. Inschrijving
 • Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de Diensten door het invullen van het Inschrijfformulier.
 • Indien de Deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient de ouder/wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer toestemming te geven voor de Inschrijving.
 1. Coaching
 • Coaching vindt individueel plaats op de tijdstippen zoals afgesproken tussen u en Star-Child.
 • Als de Deelnemer jonger is dan 18 jaar, dan dient de ouder/wettelijke vertegenwoordiger mee te komen naar de Coaching-sessie. Indien wenselijk kan de ouder de Coaching-sessie bijwonen
 • Coaching wordt aangeboden los of in pakketvorm, de beschikbare pakketten en daarbij behorende prijzen vindt u terug op de Website. Een Coaching pakket wordt bij aanschaf in zijn geheel gefactureerd. De sessies dient u binnen 1 jaar in te plannen. Daarna verloopt het pakket.
 • Indien u niet aanwezig kunt zijn bij een ingeplande Coaching sessie, dan dient u dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de Coaching sessie aan Star-Child te melden. Als u zich op tijd afmeldt, dan zal Star-Child de Coaching sessie niet in mindering brengen op het tegoed van het Coaching pakket.
 1. Yoga
 • Yoga vindt plaats op de tijdstippen zoals vermeld op de website.
 • Yoga wordt aangeboden in de vorm van een abonnement, de beschikbare abonnementen en daarbij behorende prijzen vindt u terug op de website.
 • Yoga abonnementen worden maandelijks, of per kwartaal (afhankelijk van uw keuze) vooruit gefactureerd en kunnen schriftelijk (of per e-mail info@star-child.nl) worden opgezegd. De opzegtermijn is 1 maand. Bij een kwartaal abonnement is opzegging mogelijk vanaf de laatste maand van het kwartaal.
 • Een abonnement geeft u het recht om wekelijks deel te nemen aan 1 les. Bij het afsluiten van het abonnement spreekt u met Star-Child af aan welke les u wekelijks zal deelnemen. Mocht u een keer willen wisselen van les, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Star-Child.
 • Indien u niet kunt deelnemen aan de Yoga les, dan bestaat er geen recht op restitutie van het betaalde abonnementsgeld.
 • Wanneer de docent verhinderd is en er geen invaldocent beschikbaar is, wordt de les in mindering gebracht op uw volgende factuur.
 • Er vinden geen lessen plaats op nationale feestdagen en in de week tussen kerst en oud&nieuw. Deze uitzonderingen zijn meegenomen in de abonnementsprijzen, deze worden niet aangepast.
 • Verdiepende Yoga workshops vinden 1 keer per maand plaats, deze sessies zijn los te boeken en vallen niet onder het abonnement. Bij inschrijving ontvangt u een factuur. Bent u verhinderd, dan kunt u deelnemen aan de daarop volgende workshop. Er vindt geen restitutie plaats.
 1. Betaling
 • Betalingen voor de diensten vindt plaats binnen de termijn zoals aangegeven op de factuur op bankrekeningnummer NL95KNAB0414706854 ten name van Star-Child, onder vermelding van het factuurnummer.
 • Wanneer de Deelnemer niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet, is de Deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
 • In geval van niet tijdige betaling kan Star-Child besluiten Deelnemer uit te sluiten van deelname tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Star-Child besluiten het Coaching traject en/of het Yoga lidmaatschap eenzijdig te beëindigen.
 • Wanneer de Deelnemer binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de Deelnemer vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, kunnen eveneens op de Deelnemer worden verhaald.
 1. Inspanningsverplichting en beperking van aansprakelijkheid
 • Star-Child spant zich in, de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Star-Child kan echter geen garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte Diensten.
 • Star-Child aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdend met het deelnemen aan een van de Diensten.
 • Als u geblesseerd bent, of ander lichamelijk ongemak ervaart, meld dit dan altijd aan de docent. Luister goed naar de instructies en volg deze zo goed mogelijk op. Luister ook goed naar de signalen van uw lichaam. Laat het de docent weten wanneer oefeningen pijnlijk zijn, zodat deze alternatieve opties kan geven. Stel gerust vragen wanneer u een oefening niet begrijpt. Wanneer u zwanger bent laat dit de docent weten zodat deze u kan vertellen wat wel en niet mag in welke periode van de zwangerschap.
 1. Geheimhouding

Coaching gesprekken worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij daar uitdrukkelijk en mondeling toestemming voor is gegeven. Bovendien zal Star-Child eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door u zelf zijn geschreven) niet ter inzage geven aan derden, tenzij u daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.  Deze worden maximaal 7 jaar bewaard en daarna vernietigd.

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle auteursrechten en rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Diensten en ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, methodes, ideeën, adviezen, offertes, workshops, online trainingen, technieken, boeken, e-books, foto’s, video’s, digitale social media posts en overige lesmaterialen alsmede voorbereidend materiaal, voortbrengselen van de geest berusten uitsluitend bij Star-Child en mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Star-Child worden gebruikt, bewerkt, verwerkt, verveelvoudigd of doorverkocht.

 • Persoonsgegevens

Star-Child gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze in lijn met haar privacyverklaring binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Check deze link voor de privacyverklaring.

 • Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen Star-Child en de Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg proberen op te lossen. Wanneer het onderlinge overleg geen oplossing biedt zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

***